TƯƠNG HỘT (Y)

20,000₫

CHÀ LÀ KHÔ

25,000₫

CÀ RỐT SẤY KHÔ

28,000₫

MẮM RUỐC SẠCH

65,000₫

CA LA THẦU

65,000₫