LỜI CẦU XIN THA THỨ

LỜI CẦU XIN THA THỨ


"Vận lành là phước báo nhưng bị tắc nghẽn bởi nghiệp!"


Luang Phosrisuriya Khemarato